Bình phong hoa văn - 117

MÃ SP: Bình phong hoa văn - 117