Công trình đã thi công -330

MÃ SP: Công trình đã thi công -330