Công trình đã thi công -331

MÃ SP: Công trình đã thi công -331