Công trình đã thi công -332

MÃ SP: Công trình đã thi công -332