Công trình đã thi công - 217

MÃ SP: Công trình đã thi công - 217