Công trình đã thi công - 221

MÃ SP: Công trình đã thi công - 221