Công trình đã thi công-387

MÃ SP: Công trình đã thi công-387