Công trình đã thi công-422

MÃ SP: Công trình đã thi công-422