VÁCH NGĂN CẦU THANG - 067

MÃ SP: VÁCH NGĂN CẦU THANG - 067