VÁCH NGĂN CẦU THANG - 068

MÃ SP: VÁCH NGĂN CẦU THANG - 068