VÁCH NGĂN CẦU THANG - 070

MÃ SP: VÁCH NGĂN CẦU THANG - 070