VÁCH NGĂN CẦU THANG - 073

MÃ SP: VÁCH NGĂN CẦU THANG - 073